<sup id="msu64"></sup>
<rt id="msu64"><small id="msu64"></small></rt>
<rt id="msu64"><small id="msu64"></small></rt>
<acronym id="msu64"></acronym>
<rt id="msu64"><small id="msu64"></small></rt>
<sup id="msu64"><small id="msu64"></small></sup>
<rt id="msu64"></rt>

Haber

Xinjiang'da yoksullara yard?m çal??malar?nda büyük ilerlemeler kaydedildi

17.10.2019

Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin güney kesiminde bulunan Ka?gar, Hotan, Aksu bölgeleri ile K?z?lsu K?rg?z Özerk ?li, ülkedeki en yoksul bölgeler aras?nda yer al?yor. Söz konusu bölgelerde, 2014-2018 y?llar? aras?nda 1 milyon 889 bin ki?i yoksulluktan kurtar?ld?. Bu bölgelerde yoksulluk oran? 2013'te yüzde 29,1 iken, bu oran geçen y?l yüzde 10,9'a dü?tü.

Tar?m, bölge ekonomisinde önemli

Xinjiang'a özgü meyvelerin sergilendi?i Aksu Fuar?, k?sa süre önce kap?lar?n? 6'?nc? kez açt?. Fuar, bölgeye özgü tar?m ürünlerinin sat??lar? için geni? bir platform olu?turarak, yoksullara yard?m edilmesini sa?l?yor.

Aksu Ormanc?l?k ve Çay?r ?daresi Ba?kan Yard?mc?s? Song Wei, fuarda 710 milyon yuan tutara sahip 630 bin ton tar?m ürünü ile ilgili sözle?meye var?ld???n? aç?klad?. Song, yoksul ailelerin meyve üretiminin y?l sonuna kadar yakla??k yüzde 30 oran?nda yükselece?ini ve aile ba?? gelir art???n?n 2 bin yuan? a?aca??n? belirtti.

Bölgeye özgü sektörleri kalk?nd?rma, yoksullu?u azaltmada en etkili yollardan biri. Hotan'?n Guma ilçesinin köylerinden birinde ya?ayan Büvamine Abdülkadir, tav?an yeti?tiricili?i yap?yor. 225 tav?an? bulundu?unu ve bu i?in ailesine gayet iyi bir kazanç getirdi?ini söyleyen Abdülkadir, "10 gün sonra bir ?irkete tav?anlar? sataca??m. Her 40 günde bir grup tav?an sat?yorum ve yakla??k 3 bin yuan kazanabiliyorum. Bunun d???nda, tekstil fabrikas?nda çal???yorum. Ekili arazim de var. Y?ll?k gelirim 45 bin yuan civar?nda." dedi.

?u an Hotan'da yakla??k 15 milyon tav?an yeti?tiriliyor. Hotan Tav?an Yeti?tiricileri Derne?i Ba?kan? Du Jun, "Tav?an endüstrisi, yoksullu?u en k?sa sürede azaltma yollar?ndan biri. Köylüler hem i? buldu, hem de para kazand?." diye konu?tu.

Yoksul nüfusa sa?l?k yard?mlar?n?n kapsam? geni?liyor

Xinjiang Sa?l?k Komitesi Ba?kan? Mutelif Rozi ise, Xinjiang'?n güney kesiminde yoksul nüfusa sa?l?k yard?m? çal??malar?nda büyük ilerlemeler kaydedildi?ine i?aret etti. Rozi, bölgedeki nüfusa yetecek say?da sa?l?k kurulu?u ve doktor sa?land???n? dile getirdi.

Rozi, "?lçe ve kasabadaki sa?l?k kurulu?lar?n?n ko?ullar? düzeltilirken, k?rsal bölgelerde kay?tl? yoksul nüfusun tümüne temel sa?l?k ve a??r hastal?k sigortalar? yap?ld?. Ayr?ca bölge halk?n?n sa?l?k yard?m? sistemine kayd? gerçekle?tirildi." ifadesini kulland?.

豪客棋牌首页 万人牛牛游戏平台| 金字塔棋牌官网| 线上赌钱安卓版下载| 奔驰棋牌平台| KY开元棋牌-线上平台首页